Střet osudů

Autor: Bob DeFrank
Překlad: Chimera_ally


Disclaimer: Tento příběh je založen na situacích a postavách vymyšlených Georgem Lucasem, Timothym Zahnem, Michaelem A. Strackpolem, R.A. Salvatorem a Gregem Bearem. Nemám za to žádné peníze a nemám v úmyslu nějak zasahovat do jejich děl.

Poděkování autora: Děkuji Georgovi Lucasovi a všem spisovatelům SW za vytvoření tak skvělého světa, ve kterém se dá hrát. Jsem vděčný všem, co čtou moji povídku. Díky, že jste mi dali šanci, doufám že se vám bude líbit.Prolog

Otroci tvrdě pracovali pod dopoledním sluncem, pečovali o rozlehlá pole yorikského korálu, v nichž vyrůstaly bytosti stvořené Yuuzhan Vongy.
Sang Anor se na to nemohl vynadívat. Dlouhými, pomalými kroky se procházel po nerovném povrchu a dohlížel na růst těchto rozmanitých forem života, tvarovaných tak, aby vyhovovaly požadavkům jednotek Praetorite Vongů.
Na této malé, bezvýznamné planetě ležící hluboko v oblasti, kterou obyvatelé této galaxie nazývali Neznámé regiony, pozvolna vyrůstala vongská flotila; a až příliv svatých bojovníků dorazí do Vnějšího okraje, aby bezvěrcům přinesli ušlechtilejší způsob života Yuuzhan Vongů, naleznou říši lidí v troskách. Světy této galaxie budou jako uzrálé villipy připravené k očesání.
Jako většina yuuzhan vongských válečníků byl i Sang Anor oblečen pouze v bederní roušce. Pokud si okolnosti nevyžadovaly nošení brnění z vonduunského krunýře nebo ooglithského maskeru, nosil co nejméně oblečení, aby mohl stavět na odiv své jizvy, tetování a další různé rituální deformace, které označovaly jeho vznešený status nejvýše postaveného Yuuzhan Vonga v této galaxii.
Až začne svatá válka proti nevěřícím a dorazí sem jednotky Vongů z jiné galaxie, tak se to ale změní. Nebo si to aspoň mysleli. Sang Anor měl své vlastní plány a jejich součástí rozhodně nebyla podřízenost panství Shai. Převzetí vlády nad tímto světem byl jeho první krok: armády Yuuzhan Vongů tu budou mít zajištěnou základnu, jež se budovala pod jeho velením. On bude v takové pozici, aby mohl ovlivňovat rozhodování o průběhu války a až Vongové zvítězí, on bude vládnout této galaxii. Ve jménu nejvyššího suveréna, pochopitelně.
To však ještě nějakou chvíli potrvá: světolodě Praetorite Vongů byly od zdejších hvězd stále příliš daleko. Než první z nich dosáhnou Vnějšího okraje, potrvá to nejméně dvacet let, i kdyby je dovinové bazály poháněly sebevíc. A Sang Anor chtěl být mocný a plný sil, až dorazí, aby mohl uskutečnit svou vizi. Do té doby se však bude muset vypořádat se současnými problémy.
Mezi jeho kratochvíle patřily krátké vycházky a sledování růstu žijících nástrojů a zbraní svého lidu. Procházel se sám, vyzbrojen pouze dlouhým coufeem na boku. Přestože byl z dohledu nejbližšího dozorce, nebál se, když procházel kolem skupiny otroků hledajících na yorikském korálu stopy po infekci nebo parazitech. Otroci měli samozřejmě implantáty ve spáncích, kloubech a jiných částech těla, které je nutily poslouchat Yuuzhan Vongy, a proto nemohli vztáhnout ruku proti nim, stejně jako jim nemohla narůst křídla. A krom toho by si dokázal poradit klidně i s pěti těmito malými plazy.
Sang Anor svojí urostlou postavou a širokými rameny o hlavu převyšoval i ty nejvyšší otroky. Předtím, než vybral tuto planetu jako opěrný bod, byli tito domorodci primitivní rasou žijící v kmenových společenstvích v hliněných chatrčích podél močálů. Teď byli společně se svojí planetou využiti k dosažení cílů slavných Praetorite Vongů. Měli by být vděční…
Když vystoupal na vrchol hřebenu, všimli si ho dva dozorci. Uctivě se mu poklonili a pokračovali ve své práci. Jeden plaz, starý tak, že sotva zvedal svůj mohutný ocas, upadl, když nesl vydlabanou tykev s výživou pro korály. Dozorce ho za rozsypání žrádla několikrát nakopl a nařídil mu, aby vstal. Implantáty se ho snažily přinutit, ale domorodec nebyl schopný pohybu. Prostě tam jen tak ležel a přerývaně dýchal.
Dozorce vykročil směrem k otrokovi, který upadl nedaleko retenční jámy pro mladé amfityče. Jeden mladší plaz se oddělil od šestičlenné skupiny a přiběhl k němu tak rychle, jak mu to jen implantáty v kolenou dovolily. Poklekl vedle něj, podíval se přivřenýma očima na dozorce a zažvatlal něco ve zkomoleném basicu, který se mnozí otroci naučili od svých nových pánů (už totiž zjistili, co se stane s tím, kdo se pokusí říct cokoliv v yuuzhan vongštině). Sang Anor rozeznal v sykavých prosbách slova „čekat“ a „odpočívat“.
Dozorce mu však neodpověděl, pouze poklepal na hlavu své amfityče, jež mu ležela na ramenou a ovinovala mu paže. Vycvičený had se bleskově rozvinul a znehybněl. Se stejnou rychlostí dozorce švihnul otroka, používaje přitom plochý ocas místo stran ostrých jako břitva - nebyl důvod pro ničení pracovní síly. Otrok odcupital a dozorce položil jednu bosou nohu na vyčerpaného otroka a zatlačil…
Plaz spadl do retenční jámy. Pokud vydal nějaký výkřik, přehlušil ho vřískot amfityčích mláďat. Dospělé amfityče byly poslušné a inteligentní, avšak mláďata byla divoká, nezvladatelná a neustále hladová. Z otroka nic nenechají, ale beztak už byl čas na krmení. Sang Anor uznale přikývl. Nic tu nesmělo přijít na zmar.
Uslyšel zvuk bosých nohou po vyšlapané cestičce; otočil se a uviděl svého syna, jenž se objevil zpoza nevyrostlého coralskipperu. Nom Anor se zastavil v uctivé vzdálenosti, sklopil zrak, spustil se na všechny čtyři a čekal na slyšení.
Nom Anor byl ještě mladý a nezkušený Vong, měl na sobě košili ušitou z pavoučích vláken s rozparky na bocích. Sahala až pod kolena, takže dobře zakrývala jeho nezjizvené tělo, aniž by mu překážela v pohybu. Nom Anor byl sice stejně urostlý jako jeho otec, ale pořád byl teprve feenir, což byl hovorový výraz, který se dal přeložit jako „larva“: neměl skoro žádné jizvy a tetování.
„Povstaň a promluv,“ řekl Sang Anor chladně. Jakákoliv důvěrnost mezi dvěma Vongy tak velkého společenského rozdílu by byla pouze zostuzující. Jako syn vykonavatele měl Nom Anor nárok na jedinou výsadu: všichni od něj očekávali třikrát tolik, co od ostatních feenirů. Všichni kromě samotného Sanga Anora, ten od svého syna očekával pětkrát více.
Velice si přál, aby se z něj stal zkušený válečník, protože by ho mohl přijmout a jednat s ním jako se sobě rovným. Samozřejmě však tyto pocity nedal na svém zničeném obličeji najevo. Nebylo moudré se příliš vázat na svého potomka: feenir bylo období, kterým prošli pouze chytří a silní jedinci. Jestli Nom Anor prospěje, záleželo pouze na něm samotném a na bozích.
Nom Anor se postavil jedním plynulým pohybem, ale sklonil hlavu, aby skryl zahanbující souměrnost svého obličeje. Sang Anor, jehož lícní kosti byly již nesčetněkrát zlomené, se na toto chování zatvářil uznale. Feenirovi vzrušeně zajiskřilo v očích. „Vykonavateli,“ oslovil ho uctivě, „prefekt Ke'Nass se vrátil a přivedl imperiálního zajatce.“
Sang Anor prudce otočil hlavu a jeho oči metaly blesky. „Pojď!“
S Nom Anorem v patách běžel přes korálová pole. Díky pevným chodidlům s drápy se bez problému pohybovali po drsném povrchu a záhy dorazili do živoucí stavby připomínající krunýř, sloužící jako obydlí pro dozorce a otroky. V okolí bylo jen volné prostranství, které sloužilo jako přistávací plocha. Kosmodromu nebylo zapotřebí, neboť coralskippery potřebovaly jen minimální údržbu. Ležely tam dva krásné, organické coralskippery, jež zrovna krmili otroci a mezi nimi…
Sang Anor přivřel oči, když pohlédl na boční solární panely a kulovitý kokpit charakteristický pro stíhačku TIE.
„Vykonavateli,“ přivítal ho vysoký Vong stojící na okraji pole. V plné zbroji a s amfityčí v ruce vypadal prefekt Ke'Nass jako udatný válečník. Kdyby jeho inteligence, nebo alespoň zdravý rozum, byly na stejné úrovni jako jeho ctižádost, byl by vskutku impozantní. Ale prefekt dovedl být dostatečně úskočný, když se mu to hodilo, a nikdo nemohl popřít, že měl i slušné charisma. Zároveň to byl Sang Anorův rival, kterým pohrdal nejvíc.
„Odporné, že ano?“ spustil Ke'Nass a ukázal na stíhačku, u které Sang Anor na pohled poznal, že to není obyčejný model. „Vězeň to nazval TIE Advanced. Vylepšený model těch jejich ohavností. Nechtěl jsem tím znesvětit světoloď, tak jsem to přinesl sem.“
„Co to má znamenat?“ Sang Anor zpomalil a postavil se pár kroků od něj. Nezvýšil sice hlas, ale jasně patrný hrozivý podtón pronikl až ho jeho duté palice.
Ke'Nassovy rty byly zkroucené ve věčném úšklebku, ale posměšný výraz byl míněn vážně. „Přináším informace, vykonavateli.“
Vedle Ke'Nasse klečel zajatec, muž v uniformě a přilbě pilota, s rukama spoutanýma blorashským rosolem. A za zajatcem stál ozbrojený válečník. „Informace o Imperiální flotile operující v tomto sektoru. Moji zvědové detekovali osamělou stíhačku, a tak jsem se chopil příležitosti.“
Příležitosti pro získání moci a možná také prozrazení naší přítomnosti. „Měli jste instrukce neútočit na nevěřící, dokud nebudete objeveni.“
„Upřednostňuji útočit na nepřátele, ne skrývat se jako červ a doufat, že nás lidé strojů neobjeví.“
Sang Anor pomalu ohnul ruce; zahnuté drápy ho přímo svrběly a na chvíli vážně zvažoval, že roztrhne prefektovo brnění, rozpárá ho a jeho vnitřnostmi nakrmí svůj coralskipper. „A já upřednostňuji plnění rozkazů. Řekněte mi, co jste zjistil tak důležitého, že vám mám prominout porušení rozkazu.“ Zvláště pak, když špehové vyslaní Sangem Anorem už začali shromaždovat informace o lodích, které v tomto regionu operovaly. Ke'Nassův čin byl nejenom riskantní, ale i zbytečný.
Prefekt zvedl ruku a válečník sundal vězni přilbu. Nom Anor, stojící v uctivé vzdálenosti od svých nadřízených, překvapeně zalapal po dechu a rozšířily se mu oči. Sang Anor měl více zkušeností se skrýváním svých pocitů, a tak pouze zasyčel přes zaťaté zuby, když uviděl pilotovu bleděmodrou pleť, černé vlasy a rudé oči, jenž vzdorovitě žhnuly.
„Velice melodramatické,“ řekl Sang Anor, aby zakryl své ohromení. „To je vtip, prefekte?“ Chiss? V imperiální uniformě a pilotující imperiální stíhačku? Absurdní! Do imperiální armády směli pouze lidé. „Nebo jste možná narazil na piráty s ukradeným vybavením. V imperiální flotile nejsou žádní ne-lidé.“
„To jsme si mysleli.“ Ke'Nass pokrčil rameny a zdálo se, jakoby se bodce na jeho brnění naježily. „Během cesty sem se ten pilot vychloubal, že imperiální uzavřeli spojenectví s Chissy, což pro nás nevypadá dobře.“ Prefektův samolibý úšklebek se rozšířil tak, až mu byly vidět obroušené tesáky. Sang Anor mu úsměv kysele opětoval.
Ke'Nass by byl velice rád, kdyby tento projekt neuspěl. Budování základny v Neznámých regionech byl totiž nápad Sanga Anora. Pokud by selhal, Ke'Nass by se určitě stal vykonavatelem místo něj.
Co se Sanga Anora týkalo, vykonavatel nemohl být degradován a titul mu zůstal až do konce života. Otázkou však zůstávalo, jak ten život skončil: zda sešlostí věkem, v boji nebo okamžitou popravou, což by se stalo hned, jakmile by se o jeho selhání dozvěděl nejvyšší suverén.
A Ke‘Nass se stane vykonavatelem a pokud nás objeví, Impérium se v průběhu dvaceti let připraví na invazi a my prohrajeme, ale to všechno je přece druhořadé, že? pomyslel si s opovržením. „Zdá se, že jste přece jen zjistil něco užitečného,“ řekl s předstíranou přívětivostí. Stejně by to jeho špehové dříve či později zjistili. „Ujmu se výslechu, tedy pokud si nemyslíte, že byste to také nezvládl lépe?“
„Beze všeho, vykonavateli. Válečník vám řekne vše potřebné.“ Ke’nass se otočil a odešel.
Vong stojící za Chissem se poklonil. „Jsem Saven Marn, vykonavateli. Pilotoval jsem coralskipper, když prefekt objevil tento stroj. Dle rozkazu jsme rušili jeho komunikaci a pokusili se ho zajmout, nikoliv zabít. Kvůli tomuto stroji stačil zabít dva coralskippery, než jsme ho zajali.“
„Působivé.“ Sang Anor se otočil ke klečícímu pilotovi. Chiss měl ve tváři výraz chladného opovržení, ale vykonavatel cítil jeho strach. Celou dobu mluvil s ostatními v jazyce Yuuzhan Vongů. „Jak se jmenuješ, Chisse, a proč sloužíš císaři?“ promluvil k němu basicem.
Chisské oči se zúžily a odpověděl složitým, melodickým jazykem. Sang Anor byl jedním z mála Yuuzhan Vongů, jenž dokázali mluvit bezchybně basicem bez pomoci tizowyrmu, ale chisský jazyk byl i nad jeho chápání. Pouze pochytil jméno: „Mitth'raw'nuruodo“, protože to zvlášť zdůraznil.
Vzdor té bytosti na něj zapůsobil. Silní nepřátele byli vždycky výzvou a jejich podrobení mu přinášelo mnohem větší uspokojení. Vymrštil ruku rychleji, než si to vůbec pilot uvědomil a popadl ho za rameno. Nom Anor sebou trhl, protože tím, že se ho vykonavatel vůbec dotkl, tomu bezvěrci prokázal velkou čest.
Záře v cizincových očí se nejistě zachvěla, když byl zdvižen nahoru. Zachoval si důstojnost, ale Sang Anor přesto cítil, jak se třese, když ho zvedal jednou rukou bez jakýchkoliv potíží nebo známek námahy.
„Nechme těch her, už mě to přestává bavit.“ Volnou rukou mu přejel po tváři. Kdyby jen o trochu víc zatlačil, jeho zahnuté drápy by prosekly cizincovu kůži. „Pokud jsi imperiální pilot, znamená to, že umíš basic. Tak mluv.“ Probodával Chisse ledovým pohledem. „Vy Chissové jste mě vždy fascinovali. Pověz mi, svítí vaše oči i poté, co se vydloubnou z důlků?“
To zabralo. Pilot promluvil a Sang Anor se dozvěděl dokonce víc, než chtěl vědět.Seznam příběhů Další >>>