Druhá strana 13.část

Finále

Autor: Shan Taish
Překlad: YannaQui-Gonovi trvalo skoro celou cestu do Castle Lands, než se vzpamatoval a dokázal se soustředit na Sílu. S veškerým úsilím udržoval své spojení se Sílou, aby svého učedníka přesvědčil, když vtom se mladíkova mysl propadla do temnoty a jejich spojení bylo násilně přerušeno. Teprve před dvaceti minutami se z toho šoku vzpamatoval natolik, že byl schopen pohybu, neřkuli znovu zaujmout své místo vedle Indec. Bojoval se zoufalstvím. Obi-Wan se mu v Síle opět ztratil. Qui-Gon strávil zbytek cesty v hluboké meditaci a léčil součásti své mysli, jenž byly zasaženy tím incidentem.
Přistáli dostatečně daleko od Gherinova transportéru, aby unikli odhaleni. Qui-Gon mlčky sledoval, jak Kejonen všem, kromě Indec, sedící tiše vzadu v koutě, přiděluje zbraně.
Qui-Gon se k ní obrátil. „Zůstaň tady, Indec. Nemusíš chodit s námi."
Ke Qui-Gonovu překvapení žena přikývla. „Mistře Qui-Gone," řekla a natáhla k němu otevřenou dlaň. Spočíval v ní Obi-Wanův kámen.
„Pro štěstí," řekla, když si ho Qui-Gon dával do kapsy na opasku. Usmál se a dotkl se jejího ramene, pak se spolu s ostatními obrátil k odchodu.
Rozdělili se; Qui-Gon, Ruslen a Slian se po obvodu kruhu přibližovali k velkému transportéru, zatímco Kejonen, Aliya a Duncan mířili k menšímu.
Qui-Gon se pomocí Síly snažil vystopovat, kde se nachází Obi-Wan. Nedokázal však znovu navázat spojení a doufal, že jeho učedník je ještě naživu. A nepodlehl. Sevřel rty do úzké linky.
Pospíchal kupředu, potichu běžel vysokou travou, veden Sílou. Ruslen a Slian běželi o kus dál za ním. Qui-Gon se zastavil za jedním z vysokých štíhlých skalních útvarů, podle nichž byly Castle Lands pojmenovány. Skrze tmu uviděl velký transportér a jeho dveře, pevně zavřené před venku panující nocí.
„Jak se dostaneme dovnitř?" zeptal se Ruslen.
„To nebude problém," řekl Qui-Gon.
„Správně," zamručela Slian. Oči se jí v matném světle zaleskly.
Po levé straně nedaleko od nich proťal vzduch výstřel z blasteru a naplnil noc záblesky a kvílením.
Ruslen zaskřípal zuby s očima upřenýma směrem k bojišti. „Máti zaujala pozici."
Qui-Gon bez sebemenší známky překvapení sledoval, jak se dveře velkého transportéru otevřely. Čtyři lidé pomalu vyšli ven a kryti stínem transportéru opatrně postupovali k místu, kde se nalézala Kejonen.
„Měla by je trochu zaměstnat," pronesla Slian.
V Qui-Gonově hlavě se rychle zrodil plán. „Slian, ty hlídej támhle," ukázal jí, „u toho ekakového keře." Přikývla. „Ruslene, tvoje stanoviště bude naproti ní. Měli byste být schopni udržet to tu čisté. Jestli vyjdu s Obi-Wanem ven, kryjte mě." Přikývli a pak vyrazili na svá stanoviště.
Qui-Gon vyčkal, dokud se neujistil, že ti čtyři, co vyšli z transportéru, nejsou z doslechu, a pak se rozběhl. Krátce se ohlédl, aby zkontroloval, jestli se Slian a Ruslen bezpečně dostali na svá stanoviště.
Aktivoval svůj meč a vběhl do transportéru, zamčené dveře pro něj byly jen nepatrným zdržením. Rychlý průzkum odhalil, že loď je prázdná; dodatečně si vzpomněl, že na zádi je ještě jeden východ. Prověřil ho; byl odemčený. Qui-Gon otevřel, zhasnul svůj světelný meč a pak seběhl po rampě na zádi.
Nocí zazněly další výstřely z blasteru. Qui-Gon doběhl k nižšímu skalnímu útvaru mezi oběma transportéry a přikrčil se. Chystal se vyrazit k menšímu transportéru, když před ním náhle vyvstal stín a odhodlaně mířil k velkému transportéru. Síla zašeptala a Qui-Gon se potichu obrátil a spatřil druhý stín, který se odlepil od stromů nedaleko něj.
První stín v chůzi promluvil. „Takže jsi unikla." Z ševelu Síly Qui-Gon pochopil, že to musí být Gherin. Mužův hlas nebylo téměř slyšet přes hluk bitvy, zuřící na opačné straně transportéru.
„Nechtěla jsem tě zklamat, strýčku," odpověděla Indec bezvýrazně.
Zastavili se nedaleko od sebe a měřili se vzájemně pohledy. Ticho přerušovaly krátké salvy výstřelů z blasterů.
„Teď jsi zklamala," řekl konečně Gherin. „Přivedlas je sem."
Indeciny oči se ve tmě zaleskly. „Neměla jsem na vybranou."
„Jak jsi nás našla, Indec?" Gherin postoupil o krok blíž ke své neteři. „To ten Mistr Jedi, zvítězil nad tebou, viď? Spojil se s tvou myslí a překroutil ji, jak se mu to hodilo."
„Ne!" vykřikla Indec. „Tak to vůbec nebylo. Oni nejsou jako ty a ty to víš." Ze rtů jí splynul přidušený vzlyk. Vyhrkla. „Proč, Gherine? Proč jsi mi lhal? Proč jsi mi neřekl o mé minulosti? Proč jsi chtěl, abych se jich bála?"
„Ty se ptáš proč?!" Gherin zrušil vzdálenost mezi nimi. Popadl ji za rameno a zatřásl s ní. „Po tom všem, co jsem pro tebe udělal, zachránil tě a vycvičil, jediné, co dokážeš je, že mi kladeš otázky?" Pustil ji, málem upadla na kolena. „Ta krátká odpověď proto, že je to pravda. Byl jsem jedním z nich, Indec, měl bych vědět, jací jsou. Dokud si neuvědomili, že už se mnou nemohou manipulovat jako s ostatními." Pokynul směrem k Indec. „A tebe – tebe dostali velmi časně, ale naštěstí ne nadlouho. Tvůj bratr byl tak rozlícen z rozhodnutí vašich rodičů nechat tě jim napospas, že jsme připravili jejich smrt. Poslal jsem tvého bratra, aby si tě vyžádal a odvedl odtamtud, než na tobě napáchají tolik škody co na mně."
Indec od něho o krok ustoupila, vrtěla hlavou nad Gherinovým odhalením, ve tváři vepsanou hrůzu a zlomenou víru.
Gherin pokračoval, zjevně se vyžíval v jejím neštěstí. „Teď už je mi to jasné, napáchali na tobě škody, které se nedají napravit, to kvůli nim nedokážeš plně rozvinout své schopnosti." Oči se mu zúžily a zasyčel. „Nikdy jsem s tebou neměl ztrácet čas." Zvedl blaster a namířil ho na její hruď.
„Gherine!" vykřikl Qui-Gon a vyrazil ze svého úkrytu. Aktivoval svůj světelný meč a běžel k těm dvěma.
Gherin se překvapeně obrátil tváří k Jedimu a vystřelil. Výstřel šel mimo.
Qui-Gon se zastavil několik stop od Gherina, meč pozdvižený k obraně. „Nesnaž se jí ublížit," řekl varovně.
Gherin se zasmál. „Ale ale, tak ona je teď tvoje, ano?" Začal Qui-Gona zprava obcházet, nyní byl k Indec zády.
„Nepatří nikomu, jen sama sobě," řekl Qui-Gon, přibližoval se, aby zkrátil vzdálenost mezi nimi. „My dva tu teď musíme vyřešit jinou záležitost. Kde je Obi-Wan?"
„Ty to nevíš?" řekl Gherin, úsměv neopouštěl jeho tvář, když se Qui-Gonovi vysmíval. „Velký Mistr Jedi necítí svého učedníka prostřednictvím jejich pouta?"
Jak se Qui-Gona opět zmocnily pochyby, jeho meč na chvíli zakolísal; stále Obi-Wana v Síle necítil. A cítil bych, kdyby Obi-Wan podlehl? Když si uvědomil, že jeho spojení se Sílou slábne, zahnal ty pochyby.
„Jak ubohá výmluva pro Jediho jako jsi ty." Gherin pokračoval v obcházení, Qui-Gon kopíroval jeho kroky jako jeho zrcadlový odraz. „To se o tobě v Chrámu vždycky říkalo. Že jsi takový ubožák, že ani neumíš pořádně vycvičit jediného učedníka." Zamlaskal a potřásl hlavou.
Síla Qui-Gona ochránila před dopadem Gherinových slov. Oči se mu zúžily, jak přistupoval blíže ke Gherinovi, snažíce se dostat se nadosah meče.
Gherin ustoupil, aby vzdálenost mezi nimi zvětšil. „Taky si vzpomínám, žes byl v Chrámu mizerný šermíř."
Qui-Gon ignoroval jeho posměšky, vymrštil se do vzduchu, rychle tak zkrátil vzdálenost, která je od sebe dělila, a zaútočil. Gherin jen s námahou vycouval z dosahu.
„Vypadá to, že už si vybavuji, kdo tě ve tvých patnácti tak snadno porazil," řekl Qui-Gon. Gherin dělal, co mohl, aby se od něj ještě více vzdálil. „Je to tvá paměť, která se mýlí, Qui-Gone. To je možná jádrem celého problému. Zdá se, že to nemáš se svými Padawany lehké, co?" řekl se smíchem. „Není divu, že mě Obi-Wan nadšeně přijal coby svého nového učitele."
„Myslím, že ne," řekl Qui-Gon, upamatovávaje se na svůj poslední kontakt s Obi-Wanem. „Zahltils ho temnotou, protože se vzepřel tvému nátlaku." Síla promlouvala a posilovala Qui-Gonovu důvěru v jeho Padawana. Jeho hlas se nesl nocí. „To ty jsi selhal , Gherine – jako Jedi, jako podvodník, jako Indecin učitel a selhal jsi i ve své snaze zvítězit nad mým učedníkem." Oslňující rychlostí zaútočil na Gherinův hrudník.
Gherin uhnul, pak se vymrštil do vzduchu a vystřelil. Qui-Gon bez námahy odrazil dvě střely, mířící na jeho hlavu, mečem kreslil do noci zelené oblouky. Když se jiskry rozptýlily, Gherin už pádil k malému transportéru.
Qui-Gon se hnal za ním, ale jakmile se k němu Gherin obrátil čelem, rázem se zastavil. „A tohle je pro tebe, Jinne-" Ruce vymrštil před sebe a hlasitě vykřikl, jeho hlas se odrazil od transportéru do stromoví a okolních skal.
Qui-Gon bez přemýšlení reagoval na náhlý výbuch hustě soustředěné – a smrtící – energie Síly. Učinil rychlý posunek, většinu jí odrazil a zavrávoral pod jejím nárazem. Ale jeho předpoklad by mylný – Gherinovým terčem nebyl Qui-Gon ale Indec. Qui-Gon za sebou slyšel padat tělo, obrátil se právě včas, aby spatřil, jak se Indec zhroutila na zem.
Gherin se usmál a rozběhl se k malému transportéru.
Qui-Gon běžel zpátky k Indec. Rychlá prohlídka pomocí Síly odhalila, že je pouze omráčená; jeho pohotová reakce ji zachránila před Gherinovým smrtonosným útokem. Qui-Gon si oddechl a hnal se za Gherinem.
Když se přiblížil k transportéru, přešel v opatrnou chůzi a snažil se vycítit, kde jsou ostatní. Nedaleko transportéru narazil na Kejonen, skrčenou za balvanem s blasterovou puškou, namířenou na vstup do lodi. Ze strany jí po tváři stékala krev a její pomačkaný oděv byl špinavý od trávy a prachu.
„Jsi v pořádku?" zeptal se jí Qui-Gon.
Kejonen přikývla. „Jeden z nich mě praštil, ale brzy přišel o schopnost tu chybu zopakovat." ušklíbla se škodolibě.
„Kde je Gherin?" zeptal se Qui-Gon. „A co ostatní?"
Kejonen během hovoru nespustila oči ze dveří transportéru. „Gherinovi se podařilo dostat se dovnitř, když jsem se zabývala jedním z nich, mávla za sebe, kde ležel muž s hlavou a končetinami zkroucenými v nepřirozeném úhlu. Kývla směrem k transportéru. „Obi-Wan musí být tam uvnitř." S očima stále upřenýma na svůj cíl krátce pokynula hlavou doleva. „Aliya a Duncan pronásledovali další dva do lesa. Zdá se, že Ruslen a Slian hlídají druhou stranu našeho transportéru." Vzdálené výkřiky a výstřely z blasteru potvrdily její slova. Kejoneniny oči provrtávaly mýtinu. Jsou tu ještě další dva, se kterými si to vyřídím. Budou někde tady v okolí."
Motory menšího transportéru se s řevem probraly k životu, jejich kvílení zaplnilo mýtinu.
Qui-Gon byl v bojové pohotovosti a připravoval se na rychlý sprint k transportéru, než stačí odletět. Pohlédl na Kejonen, která jen klidně zírala na dveře transportéru. Vyčkával.
O několik chvil později motory zaprskaly a zhasly.
Kejonen se usmála.
„Skvělé," řekla Qui-Gon s úlevou. „Jaký je plán?"
„Vzít transportér útokem. Mezi námi dvěma nebude mít Gherin šanci."
„Dobrá, čelní útok. Na tři?"
Kejonen se usmála jeho starému vtipu. „Tři!" zamumlala a rozběhli se k transportéru.
Jakmile tak učinili, Gherin se opět objevil a střílel.
Padli k zemi, Qui-Gon ještě stihl, jak přistával na břiše, odrazit střely. Kejonen zamířila a vystřelila, když se Gherin schovával do úkrytu.
Vzadu za nimi se roztříštil výstřel z blasteru. „Dostanu ho," řekl Qui-Gon o jednom z těch za nimi. Vyskočil na nohy a odrazil další protivníkův výstřel, zatímco Kejonen rozptylovala Gherina svou vlastní střelbou. Qui-Gon rychle změřil vzdálenost. Muž zvedl blaster a namířil ho na Qui-Gonovu hruď. Qui-Gon svým mečem opsal oblouk a čistě uťal mužovi ruku. Ten omdlel.
Qui-Gon se obrátil zpět ke Kejonen a Gherinovi, ale krátce se zarazil, neboť ucítil proud Síly, slabý ale nezaměnitelný. Byl to Obi-Wan. Jejich obnovené spojení začalo okamžitě slábnout.
Qui-Gon rychle běžel k transportéru, věděl, že Obi-Wanovi už zbývá jen velmi málo času. Jeho běh byl zakrátko přerušen, jak na něj ze dvou různých stran vystřelili z blasteru. Snadno obě střely odrazil, přikrčil se za keř a hleděl dopředu.
Palba z blasterů ustala. Kejonen doběhla ke Gherinovi. Její blaster ležel roztavený v trávě, podařilo se jí však dostat se ke Gherinovi dostatečně blízko, aby mohla bojovat ručně. Gherin udeřil Kejonen do čelisti, až ztratila rovnováhu. Když dopadla na zem, překulila se a jak Gherin přitvrdil svůj útok, snažila se dostat zpátky na nohy. Před jeho kopancem uhnula tím, že se opět překulila, a jakmile vyskočila na nohy, zasáhla Gherina do břicha. Gherin zavrávoral a ztratil rovnováhu natolik, že Kejonen využila dostatek prostoru k provedení výkopu s otočkou. Zasáhla Gherina ze strany do hlavy, chrouplo to. Okamžitě se sesul k zemi.
Kejonen se shýbla, sebrala Gherinův blaster a zamířila jím na les za Qui-Gonem.
Qui-Gon zaváhal. Zbýval přinejmenším ještě jeden protivník, ale jeho spojení s Obi-Wanem sláblo každou vteřinou.
Kejonen vypálila z blasteru na nepřítele, ukrývajícího se za keřem. „Běž, Qui-Gone!"
Qui-Gon nepotřeboval déle pobízet, uháněl do lodi. Síla kolem něj vířila, jak ji vysílal, aby mu pomohla najít Obi-Wana. Vrátil se k němu slabý paprsek a on ho následoval do útrob lodi. Napůl otevřené dveře bránily Qui-Gonově snaze vstoupit do kajuty. Bez váhání je otevřel hrubou silou.
Z nízkého lůžka, které dominovalo tomuto těsnému příbytku, napůl visel na břiše schoulený mladík s černo-blonďatými vlasy ve špinavé bílé košili a zelených kalhotách. Jedním kolenem spočíval na podlaze, boky a rameny přes okraj lůžka, levá ruka visela dolů k zemi a konečky prstů se dotýkala podlahy.
„Obi-Wane!" Ta slova zněla spíše jako zalapání po dechu. Qui-Gon zabalil svého Padawana do Síly a honem zjišťoval jeho zdravotní stav. Obi-Wan byl v bezvědomí, nikoli mrtvý, ale jeho dech bych slabý a nepravidelný, puls zrychlený. Vydechl úlevou. Jen o chvíli později a vše by bylo ztraceno.
Rychle poklekl vedle Obi-Wana, zlehka položil ruku na jeho rameno. Opatrně Obi-Wana stáhl s lůžka, obrátil ho tak, aby jeho hlava spočívala v jeho klíně jako v kolébce a vysílal do mladíkova těla vlny hojivé Síly. Qui-Gon bojoval se zoufalstvím a tiše se proklínal, že mu to trvalo tak dlouho, než se dostal do transportéru. Bez Kejoneniny pomoci by nalezl jen tělo bez života.
Qui-Gon se spolehnul na Sílu a s její pomocí povzbuzoval Obi-Wanovy plíce k pravidelnější činnosti, jeho srdce, aby tlouklo pomaleji a silněji, a snažil se zmírnit Obi-Wanova zranění. Na několik dalších minut se Mistr a Padawan v těsné kajutě ani nepohnuli, zatímco Mistrova hlava zůstávala skloněná v soustředění, do Padawanovy pobledlé tváře se pomalu začala vracet barva. Qui-Gon zdálky slabě slyšel výstřely z blasterů a výkřiky, ale jeho pozornost byla soustředěna na Obi-Wana. Po několika minutách se Qui-Gon zarazil a z kapsy na opasku vytáhl kámen. Vtiskl ho svému Padawanovi do dlaně a prsty mu sevřel kolem něj. K jeho spokojenosti kámen pomohl posílit jejich vzájemné spojení.
Když cítil, že Obi-Wanovo tělo opět získalo kontrolu, uvolnil ho Qui-Gon částečně ze Síly. Obi-Wanův puls okamžitě nebezpečně zeslábl. Qui-Gon opět rychle převzal kontrolu nad Obi-Wanovými životními funkcemi. Bude muset Obi-Wana udržovat, dokud se nedostane k nějakému lékařskému zařízení.
Dostatečně se soustředil, aby udržel své spojení s Obi-Wanem, zvedl ho jemně do náruče a vynesl ho po rampě dolů ven do noci kolem Gherinova těla.
Qui-Gon se náhle zarazil, když si všiml Aliyi klečící v trávě. Hlavu měla v dlaních a tiše vzlykala. Qui-Gon nejdříve neviděl, co je vedle ní. Když však učinil krok vpřed, srdce se mu sevřelo a nohy mu přimrzly k zemi.
Na nízké alderanské trávě ležela na zádech nehybná Kejonen. Qui-Gon se vzpamatoval z toho šoku a rychle zamířil k ní a jemně položil vedle ní do trávy Obi-Wana.
Aliya k němu vzhlédla svýma zarudlýma očima, po umazaných tvářích jí stékaly slzy.
„Co se stalo?" Qui-Gon poklekl vedle své dlouholeté přítelkyně. Položil dlaň na Kejonenino čelo.
Aliya vyprávěla. „Potom, co jste vešel do lodi, támhle zezadu přišel ten druhý muž," ukázala na skalní výchoz. „Já – Já jsem ho neviděla a on na mě vystřelil. Kejonen vyskočila, aby mě strhla stranou, ale už bylo pozdě. Dostala to do zad.
Zatímco stále udržoval při životě Obi-Wana, Qui-Gon vzhlédl a pomocí Síly se snažil vysledovat případné nepřátele. Nikoho necítil. „Kde je teď?" zeptal se na Kejonenina útočníka.
Aliya ukázala na tělo ležící u skály. „Dostala jsem ho," řekla bezvýrazně.
Qui-Gon přikývl, pak studoval Kejoneninu tvář. V místě, kam ji předtím jeden z nepřátel udeřil, byly její vlasy slepené krví, od jejího ucha až ke krku se táhla krvavá stopa. Qui-Gon na chvíli přestal hlídat Obi-Wana, aby mohl vyšetřit Kejonen. Jedinou známkou zranění byl malý černý kroužek uprostřed její hrudi, těsně pod hrudní kostí. Síla mu sdělila to, co nechtěl slyšet; výstřel z blasteru přeťal její míchu, prošel skrze jednu plíci a porušil srdeční nervy. Zavrtěl hlavou; zranění bylo příliš rozsáhlé. Život z ní rychle vyprchával.
Obi-Wanův puls se opět zpomalil, Qui-Gon potřásl hlavou.
Musel se rozhodnout.
Mohu pomoci pouze jednomu z nich.Dokonce ani zkušený Mistr Jedi nedokáže sám udržet při životě dva své přátele.
Rozhodnutí To slovo ho dostihlo. Teď stál před nejdůležitějším rozhodnutím od chvíle, kdy meditoval.
Déle je odkládat nemohl.
Nakonec neměl na vybranou. Vyslal Sílu zpět k Obi-Wanovi, mladíkovy životní funkce se okamžitě stabilizovaly.
Qui-Gon se opět obrátil na Kejonen. Zvedl její hlavu; byla bezvládná a studená. Použil tolik Síly, kolik jen mohl, aby udržel Obi-Wana a zároveň ulehčil její bolesti; k jeho zoufalství byl účinek jen slabý, umožnil jí však mluvit.
„Kej," oslovil ji.
Kejonen pomalu otevřela oči a usmála se na něj. „Obi-?"
Qui-Gon do svých slov, do výrazu své tváře vložil vděčnost za její pomoc. „Bylo to těsné. Jen o chvíli později a-" Qui-Gon nedokázal větu dokončit. „Žije." Doufám, že bude žít. Doufám, že nepodlehl. Takové chmurné myšlenky ale nebyly v tuto chvíli pro Kejonenin sluch vhodné. „Bude v pořádku," řekl nejen kvůli ní, ale i kvůli sobě.
Kejonen slabě přikývla. „To je dobře."
„Je to moje chyba," řekl tiše Qui-Gon, konečně schopen nahlas vyslovit, co tížilo jeho srdce. „Je mi to líto. Měl jsem zůstat a pomoci vám."
Kejonen opatrně zavrtěla hlavou. „Ne, já jsem Ti řekla… abys šel. Bylo to správné." Dýchala přerývaně. „Moje… chyba." Pokusila se o smích. „Jen si to představ, vůdkyně… Sielků zastřelená… zezadu… obyčejným zlodějem."
„Tahle část tvého života už byla dávno."
„Asi už hodně dávno … byla jsem příliš pomalá."
„Ne," řekl Qui-Gon. „Je to moje vina, měl jsem-"
Kejonenina přerývaná odpověď se téměř ztratila v bolestné křeči. „Neobviňuj… se. To rozhodnutí bylo přece samozřejmé. P– poctivý obchod. Obi-Wan… za mě." Hlas jí selhal.
Qui-Gon byl otřesen, když Kejonen zopakovala slova, která slyšel časně toho večera při meditaci. Zavrtěl hlavou. „Ne," řekl, nemohl uvěřit, že ztrácí jednoho ze svých nejdávnějších přátel. Byl mužem činu a když se setkal s něčím, co nemohl změnit, byl v rozpacích. Vlastní dech mu zněl hlasitě v uších. Cítil, že Kejonen sbírá své síly, aby znovu promluvila. „Prosím ne-" začal Qui-Gon.
Zavrtěla hlavou. Natáhla k němu ruku – Qui-Gon ji vzal do své a jemně ji stiskl. „Musím říci – musím ti poděkovat, příteli. Za všechno, co jsi pro mě – pro nás udělal." Usmála se, její dýchání na chvíli znělo lehčeji. „Za to, že jsi mě – a Ruslena zachránil. Za něj ti děkuji. Byl pro mě světlým okamžikem od té doby, co…" Rozkašlala se, kašel změnil její snahu dýchat v namáhavé sípání. Záchvat polevil, nadechla se a trhaně vydechla, pak řekla něco, co by od ní Qui-Gon nečekal. „Měl jsi pravdu."
Z jejích slov oněměl. Rychle zamrkal a polkl. „To nestojí vůbec za řeč, má drahá přítelkyně," řekl po chvíli dojatě, klouby prstů jí přejel po tváři.
Šelest trávy poblíž oznamoval návrat Ruslena, Slian a Duncana. Qui-Gon zvedl hlavu a spatřil, jak se Ruslen náhle zarazil.
„Mami!" Ruslen odhodil blaster na zem a běžel k ní. Ruce se mu chvěly, když se nad ní skláněl, vzlyk předčasně odumřel v jeho hrdle. Slian a Duncan, kteří šli těsně za Ruslenem při tom pohledu na místě ztuhli.
Qui-Gon pustil Kejoneninu ruku a odstoupil, aby uvolnil Ruslenovi místo. Zavřel oči, když spatřil, co má Ruslen na sobě. Ta vesta. Byla nepoškozená. Ruslen ji vůbec nepotřeboval. Kdyby Qui-Gon Kejonen dovolil si ji nechat, zachránila by jí život. Rozhodnutí, opakoval Qui-Gon. Rozhodl jsem o její smrti. Otevřel oči, „Odpusť mi to," zašeptal a nebyl si jistý, komu jsou ta slova určena.
Kejonen se dokázala na svého syna usmát. Očima krátce spočinula na Qui-Gonovi. „Postarej se za mě o Qui-Gona," řekla Ruslenovi mezi jedním nádechem a výdechem. „Potřebuje, aby na něj někdo dával pozor."
Ruslen horlivě přikývl, jeho obličej zrudnul potlačovanými slzami, pak ji pohladil po tváři. „Mami-"
Kejonen se krátce přerývaně nadechla. „Mám tě… ráda," řekla mu. Její pravá ruka sebou škubla, Ruslen ji za ni uchopil a odděloval její prsty svými prst po prstu. Qui-Gon znal to staré gesto. Ovšemže ho to naučila.
Její oči se na chvíli upřely na Qui-Gona a pak se opět obrátily na Ruslena, usmála se.
Qui-Gon zadržel dech, když ucítil, že je opouští.
Oči se jí zavřely. „Ne!" vzlykl Ruslen. „Mami…"
Několik dlouhých okamžiků bylo slyšet jen noční vánek, hrající si v trávě, a tiché posmrkávání Aliyi a Ruslena.


<<< Předchozí Seznam příběhů Další >>>